Västra Torsås Enskilda vägar


VTEV

Västra Torsås Enskilda Vägar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR

2019 - 2020

Innehållsförteckning

Historik

Förvaltningsberättelse för år 2019 – 2020

Balans- och resultaträkning för år 2019 – 2020

Budget 2021 -2025

Historik

Det har gått ca 70 år sedan Västra Torsås Enskilda vägar startades upp att ta hand om vissa enskilda vägar med ekonomiska stöd av bidrag från staten.

Första ordföranden var Johan August Gustavsson, Hulevik, sedan kom Ragnar Johansson, Kull, Göte Petersson Grönhult, Bernt Severinsson, Torsås by och Ture Petersson, Långhult och idag är det Nils-Gunnar Skoglund, Övdens Backe som innehar detta uppdrag.

Under en längre tid hade vi lastbil, snöplog, sandaggregat, väghyvel, kantslåtteraggregat, maskinborste till traktor för belagda vägar. Ragnar Svensson, Håldala körde och utförde detta underhåll på våra vägar och maskiner tillsammans med Gustav Nilsson, Långhult, sista maskinföraren var Rolf Gunnarsson, Finnanäs. Alla maskiner har avyttrats, det vi har kvar, är en maskinborste samt 3st. snöplogar för traktorer. Idag inköpes övriga tjänster av utomstående entreprenörer. Anledningen till att vi inte har egna maskiner i den omfattning som tidigare, är att man inte får några statliga bidrag för att hålla en egen maskinpark. Det statliga bidraget täcker idag inte 100% av kostnaderna, det bidrag vi får från kommunen gör att vi får ca. 90% för vad det skulle kosta att underhålla vägarna, därför får vi spara undan pengar när det är mindre med snöröjning och halkbekämpning.

Betalning av fakturor och ekonomisk redovisning tillhandahålles av Alvesta Kommun samt finns det en Vägnämnd där kommunens enskilda vägars ordförande träffas och beslutar om övergripande åtgärder som berör alla våra fem enskilda vägföreningar.

Nils-Gunnar SkoglundAU för Västra Torsås Enskilda vägar, får härmed avlämna redovisning för verksamheten under tiden 2019 01 01 – 2020 12 31


ARBETSUTSKOTT

Nils-Gunnar Skoglund, ordförande Bengt Svensson Kent Petersson Birger Axelsson Ingvar Karlsson David Krokmark

Arbetsutskott utsågs på årsmötet den 18 november 2018 och är för tiden 4 år 2019 01 01 – 2022 12 31. Ordföranden deltager i Vägnämnden, Alvesta Kommun.


VERKSAMHET OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

VTEV sköter 10,8 mil vägar med hjälp av bidrag från Trafikverket och Alvesta Kommun. För snöröjning har vi 3st. kontrakterade traktorutrustade fordon med snöröjningsredskap som vi i VTEV tillhandahåller med. Vi har lokala entreprenör när det gäller kantslåtter och mindre väghyvling. Utöver detta har vi ett äldre bakmonterat borstaggregat som vi håller på att rusta upp samt ett släp för egna transporter. Övrigt finns det div. förbudstavlor och snöstöra För övrigt har vi avyttrat alla maskiner under 2019. Lokalerna utnyttja vi utan kostnad av Alvesta Kommun, men få gör ett visst underhåll på dessa. Elström betala vi själv. Där har monterats upp belysning utvändigt på byggnaden. Som tändes när någon närma sig byggnaden och återvinningscentral. Cementgolvet har gjort om i den byggnad som är mot affären. Iordningsställt planen mellan våra lokaler och tagit bort div. skrot.

De arbeten som vi utför på VTEV köper vi in från olika entreprenörer. Vi har ett visst samarbete med övriga enskilda vägföreningar i kommunen genom Vägnämnden.

Under 2020 har vi fått ta över skötseln på två vägar till Hökhult och Horjenäs Gård, efter att Trafikverket att besiktigat in vägarna, bidrag för att iordningsställa dessa vägar, har betalats ut av Trafikverket, vi betalar aldrig för ordningsställandet.

Under de här två åren 2019och 2020 har det utförts mycket skiftande olika arbeten som förstärkningsarbeten, nyanläggning av vägtrummor, hög- och buskageröjning, kantskärning för att få bra vattenavrinning. Byte av M-skyltar och andra skadade skyltar. Omläggning av väg Stockhyltan samt ny läggning Horsakulla till vägen mot Hjärpalyckan.


De årliga arbete är snöröjning och halkbekämpning, väghyvling av grusvägar samt grusning och dammbindning så det inte dammar för mycket, kantslåtter, reparationer på belagda

vägar, sopning av belagda vägar samt justering och reparationer av vägskyltar.

Det som är ett stort bekymmer, är belagda vägars framtida underhåll, när man kommer fram till att det måste utföras en hel omläggning. Till dags datum så får vi inte så mycket bidrag till denna typ av åtgärd. Det är en fråga som vi trycker på med hos Trafikverket att det måste ändras på regelverket som är för dessa bidrag till denna typ av väg.


EKONOMISK STÄLLNING OCH RESLITAT

Se sida 6, där finns resultat och balansräkning. Vid utgången av år 2020 hade vi i eget kapital på kr. 817 721,71. Man bör enligt Trafikverket ha en kassa på ett årsbidrag, alltså ca. kr. 1 000 000. Det kan bli både större och mindre än ovan nämnda summa, beroende på vinter- och större underhållsarbeten. Budget är något mycket viktigt i det ekonomiska arbetet, med denna redovisning finns en budget för ett år framåt och en budget för 5 år, se sida 6.


ARBETSUTSKOTT

Nils-Gunnar Skoglund                                          Bengt Svensson                                                    Kent Petersson

Birger Axelsson                                                     Ingvar Karlsson                                                    David KrokmarkVÄSTRA TORSÅS RESULTATRÄKNING

Enskilda vägar                                                   2018                                  2019                                             2020

14701 STATSBIDRAG UNDERHÅLL             -1 144 969,59                    -1 006 876,16                             -1 650 629,85

14703 KOMMUNALT BIDR UNDERHÅLL                      0,00                       -191 770,00                                -363 337,00

14706 DIVERSE INTÄKTER                               -18 101,00                         -34 090,00                                -122 211,70

14710 FAKTURERAT ALVESTA KOMMUN                    0,00                                    0,00                                    -4 547,00

                                                  Intäkter   -1 163 070,59                   -1 232 736,16                              2 140 725,55


14711 GRUSNING                                            228 684,72                         178 096,12                                  286 122,28

14712 SALTNING                                               69 840,00                           77 500,00                                    75 224,75

14713 HYVLING                                                 24 225,00                           63 351,00                                    61 065,00

14714 KANTSKÄRNING                                               0,00                                    0,00                                   271 015,25

14715 SLADDNING                                              1 115,20                                    0,00                                     20 420,00

14716 BUSKRÖJNING                                         76 000,00                           41 770,20                                   217 506,25

14717 MASKINARBETEN                                    23 534,78                           15 080,25                                     34 450,50 

14718 VÄGTRUMMOR                                        10 450,00                          14 990,50                                     70 288,75

14719 SOPNING                                                          0,00                          14 250,00                                     17 350,50

14720 DIVERSE KOSTNADER                              19 393,80                           41 786,91                                       4 672,55

14721 SNÖPLOGNING                                        85 253,50                           54 342,40                                       9 000,00

14722 SANDNING                                            100 999,00                           48 912,86                                     20 495,25

14723 ÖVRIGT VINTERVÄGHÅLLNING                         0,00                             2 018,25                                               0,00

14731 UNDERHÅLL AV MASKINER                        8 407,28                           23 928,95                                               0,00

14732 SKATTER OCH FÖRSÄKRINGAR                  1 728,00                             2 197,00                                        2 241,00

14733 UNDERHÅLL AV GARAGE                                  0,00                             6 653,54                                       34 432,00

14734 ELSTRÖM                                                  1 875,26                             2 081,32                                         2 020,65

14752 Reseersättning                                                                                        832,50                                            185,00

14761 INKÖP MASKINER O REDSKAP                  13 466,50                                    0,00                                                0,00

14763 UNDERHÅLL AV BELÄGGNINGAR              11 705,00                           22 140,50                                  1 111 476,88

14764 NYBELÄGGNING                                                0,00                                    0,00                                     369 634,50

14765 VÄGMÄRKEN                                                     0,00                           65 506,75                                       12 541,50

14766 KOSTNAD NY ENSKILD VÄG                               0,00                          28 959,20                                        56 169,45

14753 ARVODE                                                   50 000,00                           50 000,00                                       55 000,00

14742 ARBETSGIVARAVGIFTER                                   05,00                           12 130,00                                       13 343,00

                                                     Kostnader    729 783,04                        766 528,25                                 2 744 655,06

                   ÖVERSKOTT ELLER UNDERSKOT  -433 287,55                       -466 207,91                                    603 929,51

                                                                         ÖVERSKOTT                        ÖVERSKOTT                                 UNDERSKOTT

BALANSRÄKNING

                               KAPITAL VID ÅRETS SLUT  955 443,31                      1 421 651,22                                    817 721,71

                                                                               2018                                    2019                                             2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------


Budget för Västra Torsås Enskilda vägar för 2021 till 2025 INTÄKTER

                                                                       2021                  2022                  2023                  2024                  2025

14701 STATSBIDRAG UNDERHÅLL            1 100 000,00     1 140 000,00     1 180 000,00     1 220 000,00     1 260 000,00

14703 KOMMUNALT BIDR UNDERHÅLL        300 000,00        310 000,00        320 000,00        330 000,00        340 000,00

14706 DIVERSE INTÄKTER                              12 000,00          12 000,00          12 000,00          12 000,00          12 000,00

14710 FAKTURERAT ALVESTA KOMMUN

                                                  Intäkter  1 412 000,00    1 462 000,00     1 512 000,00    1 562 000,00    1 612 000,00


Budget för Västra Torsås Enskilda vägar för 2021 till 2025 UTGIFTER

                                                                              2021                  2022                   2023                  2024                  2025

14711 GRUSNING                                           -250 000,00      -300 000,00         -260 000,00      -315 000,00      -275 000,00

14712 SALTNING                                              -90 000,00      -100 000,00         -105 000,00      -110 000,00      -120 000,00

14713 HYVLING                                              -120 000,00        -90 000,00           -95 000,00        -95 000,00      -110 000,00

14714 KANTSKÄRNING

14715 SLADDNING                                           -15 000,00         -17 000,00          -17 000,00        -18 000,00        -18 000,00

14716 BUSKRÖJNING                                        -55 000,00         -60 000,00           -62 500,00        -65 000,00        -67 500,00

14717 MASKINARBETEN

14718 VÄGTRUMMOR

14719 SOPNING                                               -20 000,00          -22 000,00           -22 000,00       -23 000,00        -23 000,00

14720 DIVERSE KOSTNADER                              -5 000,00            -6 000,00              -6 000,00        -7 000,00          -7 000,00

14721 SNÖPLOGNING                                    -100 000,00        -110 000,00          -110 000,00    -120 000,00      -120 000,00

14722 SANDNING                                          -100 000,00        -110 000,00          -110 000,00    -120 000,00      -120 000,00

14723 ÖVRIGT VINTERVÄGHÅLLNING

14731 UNDERHÅLL AV MASKINER                   -10 000,00           -11 000,00            -12 000,00      -13 000,00        -14 000,00

14732 SKATTER OCH FÖRSÄKRINGAR               -3 000,00             -3 000,00              -4 000,00        -4 000,00          -5 000,00

14733 UNDERHÅLL AV GARAGE                        -5 000,00             -7 500,00            -10 000,00        -8 000,00          -8 000,00

14734 ELSTRÖM                                               -7 000,00              -7 500,00             -8 000,00         -8 000,00          -8 500,00

14752 RESEERSÄTTNING

14761 INKÖP MASKINER O REDSKAP

14763 UNDERHÅLL AV BELÄGGNINGAR          -25 000,00            -27 500,00           -27 500,00       -30 000,00       -30 000,00

14764 OMLÄGGNING AV TID. BELÄGNING

14765 VÄGMÄRKEN                                       -10 000,00             -10 000,00            -3 000,00          -3 000,00         -3 000,00

14766 GRUNDFÖRSTÄRKNING

14753 ARVODE                                              -55 000,00             -55 000,00          -60 000,00        -60 000,00        -60 000,00

14742 ARBETSGIVARAVGIFTER                       -15 000,00             -15 000,00          -16 000,00        -16 000,00        -16 000,00

Kostnader                                                   -885 000,00            -951 500,00      -928 000,00   -1 015 000,00  -1 005 000,00

                                                                           2021                        2022                  2023                   2024                 2025

Avsättning för framtida underhåll                527 000,00              510 500,00       584 000,00          547 000,00     607 000,00


PERIODISKA INTÄKTER                                   


1. 346 500,00         Extra bidrag för grundförstärkning, trummor

200 000,00             Ökning av kommunaltbidrag

Total P.I. 546 500,00


PERIODISKA UTGIFTER


2. -300 000,00      Grundförstärkning

3. -20 000,00        Trummor

4. -2 060 000,00   Omläggning av belagda vägar

5. -300 000,00      Omläggning av belagd väg Åmanstorp

6. -475 000,00      Grundförstärkning Åmanstorrp o Rubbatorp

Totalt P.U. -3 155 000,00

Netto 167 000,00

Totalt A. P.I 3 322 000,00