Västra Torsås Enskilda vägar

Till

Ägarna till enskilda vägar i Västra Torsås

VTEV

Information från Västra Torsås Enskilda vägar.

I början på 2020 började jag planera med mitt AU en informationsträff för ägarna till VTEV Västra Torsås Enskilda vägar, men så blev det pandemi och vi fick regler på hur många som fick träffas i samma lokal. Nu har vi beslutat att sända ut informationen skriftligt och så får vi hoppas att vi kan träffas våren 2021 kanske.

Det har gått 2 år sedan jag tog över som ordförande för VTEV och har nu fått en klar bild över åtgärder som vi har framöver, vissa åtgärder är genomförda, kommande åtgärder och de problem som jag och AU ser, kommer att kräva tuffa beslut som kommer att redovisa längre ned i skrivelsen. Jag vill börja med hur denna organisation är uppbygg för enskilda vägar.

Beslutsgången är följande:

Riksdagen, Trafikutskottet, Regeringen och Infrastrukturdepartementet, ansvarig är Tomas Eneroth, som utger ett regleringsbrev årligen till Trafikverket var dom skall prioritera och hur mycket pengar de får från staten, som de sedan skall fördelas på olika åtgärder. Kommuner och regioner får också en del pengar som skall för delas ut på lokala satsningar. Sedan har våra vägar klassat för vilken ersättning vi skall erhålla i bidrag, som utbetalas årligen, kommunen tillför också bidrag med lite olika summor beroende på deras ekonomiska läge. Sedan kan vi ansöka om extra bidrag för speciella åtgärder. Vägnämnden är underställd samhällsbyggnadsnämnden, ordförande i denna nämnd är också ordförande i vägnämnden och det är David Johansson som leder arbetet i nämnden. där vi fem vägområdes ordförande ingår. Vägnämnden hantera ansökningar för extra bidragsansökningar till Trafikverket, samordning med vissa arbeten, där redovisas ekonomin för våra vägområden och vi redovisa våra arbeten inom respektive vägområden, tjänstemän som hantera våra fakturor och intäkter närvara vid dessa möten och redovisa statistik och ekonomi, ev. inkomna klagomål. I varje vägområden har en ordförande och ett AU som träffas ett antal gånger per år. Att det blivit denna samordning har sin bakgrund i att då behöver inte varje enskilda vägföreningar söka sina bidrag och sköta sin ekonomi. Det finns lite olika organisationer i kommunerna i Kronobergs län. Vi har en person på Trafikverket i Karlskrona som vi kan rådgöra med och det finns också på kommunen personer som vi kan kontakta för rådgivning. Vi arbeta idag med att förnya reglementet för vårt arbete. Det finns politiska förslag som kan förändra bidrag och arbetssätt som vi har ögonen på för att motarbeta. Vi vill inte tillbaka till, där man skall betala i en procentsats och en vägförening skall driva in pengarna av sina andelsägare. Det system vi har idag är bra, men kan justeras för att bli bättre, så är det med alla organisationer. Det var mycket text kan tyckas, men så här svårt eller så enkelt är det, men om man sätter sig in i frågan och skapa kontakterna på olika nivå, så blir inte arbetet så märkvärdigt.

Lite uppgifter om Västra Torsås Enskilda vägar: Vi har idag 10,9 mil vägar att underhålla grusvägar och belagda vägar. Det har tillkommit väg till Hökhult och Horjenäs Gård under 2020. Sidan 4, där kan man se vägkartan över våra vägar.

Vi startade 2020 med Kr. 1 421 651,22 i kassan. Våra bidrag från Trafikverket, Alvesta Kommun och övriga intäkter är för år 2020 Kr. 2 134 725,55. Våra utgifter totalt till dags datum Kr. 2 662 601,31. Vi beräknar att vår kassa är på Kr. ca. 800 000 den 31 dec. 2020. Vi försöker göra en budget för varje år och vi jobbar på med en långsiktig budget, men det som vi inte vet är snöröjning och halkbekämpning kostar varje år och hur stora tjälskadorna blir, de andra åtgärderna har vi lättare att göra en bedömning på. Trafikverket tycker att vi skall spara, så att vi har ett års statligt bidrag i kassan för oförutsedda utgifter, det är lätt att skriva, men kan vara svårt att genomföra när vi inte får full täckning för våra kostnader och för framtida underhåll för belagda vägar inte regleras i statsbidraget fullt ut.

Vi har utfört mycket arbeten detta år och föregående år som inte utföres varje år som kantröjning, högröjning, byte av vägskyltar, lagt ned vägtrummor för vattenavledning, förstärkningsarbeten och beläggningsarbeten.

Nu kommer jag att redovisa lite om det årliga arbeten, det vi inte gör så ofta och funderingar kring framtida problem vi har att lösa:

Det årliga arbetet:

Snöröjning, sandning, laga belagda vägar och flikning där det behövs, sopning av belagda vägar på våren, hyvling och grusning där det behövs, kantklippning, kontroll av skyltar och fylla igen ojämnheter vid behov.

Arbeten som sker då och då:

Högröjning, kantskärning, rensning av trummor, större underhåll av belagda vägar.

Framtida arbeten som kommer och som delvis måste bekostas med extra bidrag:

Belagda vägar som Åmanstorp och Skulatorp bör förstärkas upp innan man lägger på ny beläggning.

Vägen Hyltetorp bör knackas sten på och spår beläggas framtill Torvindustrin. Resterande delen måste också underhållas, men vilken typ av beläggning som skall användas vet vi inte idag.

Vägen Ryd o Köp bör knakas sten på och spår beläggas delvis.

Vägen Grönhult och Källhult behöver spårförseglas.

Sedan finns det vägar som Tullanäs, Kråketorp och Torne till Hulevik som ligger rätt långt fram i tiden för omläggning, men hur vi skall avsätta medel till detta eller skall vi hoppas få medel när behov uppstår. Men jag tycker man måste se lite längre fram i tiden för att se kostnadsutvecklingen.

Vi kommer att genomföra en filmning av våra vägar för att ha som arbetsunderlag när man skall planera för framtiden. Lista var vi har vägtrummor, skyltar och andra uppgifter om våra vägar för framtida underhåll. Mötesplatserna skall speciellt ses över nästa vår och där in går ev. mera M skyltar där det inte finns några samt översyn av vägvisningsskyltar och ev. utbyte.

Vi har kontaktpersoner på några vägavsnitt, detta arbete att utse kontaktpersoner för alla vägavsnitt hoppas jag blir klart under början av nästa år 2021.

Vår stora huvudvärk är hur vi skall lösa underhållet på de belagda vägarna framöver, här måste regeringen avsätta mera pengar för de skall kunna utföras på ett bra sätt.

Kronobergs Centerparti har en webbgrupp som arbeta med enskilda vägar, Anders Åkersson, riksdagsman för C och sitter i trafikutskottet som handlägger frågor för enskilda vägar, riksdagsman för C Per Schöldberg, Anders Bengtsson, C, Växjö, politiker, arbeta på Trafikverket och undertecknad. Var detta arbete kommer att resultera i, vet jag inte idag, vi har fått in synpunkter och dessa kommer vi att vidarebefordra till beslutfattare och berörda personer. Det man kan se nu som skulle vara bra, är ett bättre samarbete mellan kommunerna och enskilda vägföreningarna för att få en helhetsbild av problemen.

Till skogsägare ut med våra enskilda vägar.

Virkes upplägg. Flisning. Skogstransporter på våra enskilda vägar.

Det finns problem när man lägger upp virke utefter våra enskilda vägar, problemen kostar underhållspengar när man kör upp med skogsmaskiner på vägen, speciellt på belagda vägar, men det uppstår skador på grusvägarna också, men är lättar att återställa. Men det som är än värre är att Blåljusen inte kan komma fram så fort som de behöver för att rädda liv och egendom.

Vid hämtning av virke och flisframställning som sker direkt på våra enskilda vägar blir till ett mycket allvarligt stopp för Blåljus trafiken, det kan gälla hämtning av en sjuk person, brand eller ett pågående brott, det tar en vis tid att flytta fordonet eller arbetsmaskinen så att Blåljusbilen kan komma förbi. De där minuterna som detta hindra Blåljusen att komma fram: att någon person avlider, att branden utvecklar sig så att byggnaden inte går att rädda, att man inte kan stopp ett pågående inbrott.

Flisning sker direkt på våra enskilda vägar utan att städa upp efter sig. Vi anser att detta absolut inte får ske på våra vägar.

Undertecknad har tagit kontakt med de fyra största virkesuppköpare för att få fram en annan syn på denna hantering, jag kommer att träffa ansvariga för att komma fram till en policy hur vi skall hantera detta i framtiden.

Det sker ytterst sällan att någon städa upp på vägen efter virkeshanteringen, utan det ligger kvar och kan skada fordon som passera på vägen.

Men du som äger skog och försäljer den med avverkning och utkörning eller själv gör detta arbete, så har alla samma ansvar. Tänk på var jag skrivit ovan, alla har sitt ansvar i denna hantering, ägare av skogen, inköparen och den som hantera skogsråvaran.

Jag förstår mycket väl att man inte alltid kan undvika att lägga upp virke ut med våra enskilda vägar, men man kan väl höra av sig och meddela att så sker och att det sedan städas upp efter denna åtgärd, då får vi ett trevligt hanterande av denna fråga. Tack!

Det var en lång utläggning om Västra Torsås Enskilda vägar.

Ni får gärna höra av Er via telefon eller via e-post. Vi har en hemsida som vi jobbar med och som framöver kommer att bli vårt informationsorgan och en mobilapp som påminner när något är på gång, håller vi också på att se om vi kan använda i vårt arbete.

En sista förhoppning, att vi kan genomföra ett möte i Bygdegården under 2021!

Med vänliga hälsningar och God Jul o Gott Nytt År

Nils-Gunnar Skoglund

Ordf. för VTEV

Nybygden Övdens Backe 1

342 53 LÖNASHULT

Mobil nr: 076 855 70 18

E-postadress: [email protected]

Hemsida: www.vastratorsasenskildavagar.com

0